Country choice:

Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko
CEK
Slobodne sa navzájom podeliť o lásku Božiu

Veľkonočná kázeň 2018, PAX Immanuel II.

Kázeň Veľká noc 2018

 

Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a spoločenstvo Ducha svätého buď s nami všetkými.

Amen.

 

Schlama alochim – Mier s tebou

(aramejsky)

 

Ako ale o tom hovorili, vystúpil On sám – Ježiš, do ich stredu a povedal im: Mier s Vami! Oni sa ale zľakli, báli sa a mysleli si, že videli ducha. A On k nim prehovoril: „Prečo ste takí zľaknutí a prečo prichádzajú takéto myšlienky do Vašich sŕdc ? Pohliadnite na moje ruky a moje nohy, som to ja sám. Dotknite sa ma preto, že duch nemá mäso a kosti. Ako vidíte, ja ich mám.“ A ako to povedal, ukázal im ruky a nohy. Ale ešte stále od radosti neverili a čudovali sa. Preto im povedal : „Máte tu niečo na jedlo ?“ A oni pred Neho položili kúsok pečenej ryby. On im ale povedal : „Toto sú moje slová, ktoré som Vám povedal, kým som bol ešte medzi vami. Musí sa naplniť všetko, čo bolo predo mnou napísané v Mojžišovom zákone, predpovediach a žalmoch.“ Tu im otvoril myseľ tak, že Písmo pochopili.

Ježiš sa naozaj snaží ukázať svojim zneisteným učeníkom : Ja som Váš Rabbi.

Žijem a nie som mŕtvy.

Dajte mi niečo k jedlu, dotknite sa ma - ja žijem.

Prešiel som zo smrti skrze ríšu temna.

Znova žijem. Znova som povstal.

 

Povstanie zomrelého, bolo vtedy pre učeníkov, ale aj pre ľudí v súčasnosti, ťažko uveriteľné.

Pre učeníkov vtedy to bola vlastne realita. Ale pre nás dnes ?!

Preto sa už mnohí teológovia snažili túto udalosť nejako vysvetliť alebo dokázať.

Pre nás by to ale nemalo byť tak dôležité.

Kto už raz a skutočne zveril svoj život Ježišovi.

Skryte - možno vo veľkej tiesni a úzkosti.

Kto už niekedy raz život dal ...., nemôže byť ďalej sám. Kto už svoj život nemal vo svojich rukách -kto bol skutočne na Ježiša odkázaný - ten vie že, JEŽIŠ ŽIJE.

Kto spoznal niečo z mieru, ktorý môže darovať len Boh,

vie aj o výnimočných činoch Boha:

-prebudiť mŕtveho

-niekomu mŕtvemu dať život

-beznádejné utrpenie zmeniť na pokoj a mier

-absolútny smútok zmeniť na radosť

Nedokonalý život premeniť na hodnotný a posvätiť ho.

To je istota, ktorá sa nedá nikomu potvrdiť.

Faktom je: Ježiš žije a chce mať podiel na tvojom živote.

Chce zdieľať tvoje trápenie a tvoju radosť.

Chce byť tvojím pokojom vo všetkých dňoch tvojho života.

 

S touto istotou by sme sa chceli znova a pozornejšie pozrieť na tento text.

Text nám popisuje vtedajšiu situáciu.

Učeníci prežili počas krátkeho úseku dramatické časy.

Najprv spoločná večera s ich Majstrom. Potom šok z odsúdenia a ukrižovania ich Rabbiho na Veľký piatok.

Jeho uloženie do hrobu.

Slávnosť pessah v chráme (sviatok slobody, deň spomienky). A teraz stretnutie s tým, o kom boli presvedčení, že je mŕtvy.

Niekedy prežívame aj my takéto pohnuté časy.

Radosť a trápenie sa v krátkej dobe striedajú.

Stane sa niečo neplánované a nepripravované.

-dostaneme oznámenie o stáži - študijnom pobyte avšak až budúci rok.

-oznámia nám pracovné povýšenie v mieste vzdialenom 80 km

-oznámenie, že sa v rodine narodí dieťa

ale s detskou izbou sa ani len nezačalo

Ako hojdačka našich pocitov.

A vtedy vstúpi do nášho stredu ON a zaželá nám Schlama alochim – Mier s tebou.

Nepočujeme tak často, že nám niekto želá mier.

Poznám len jedného brata, čo mi želá mier po telefóne.

Pre neho to nie je len zdvorilôstka.

Mali by sme to robiť častejšie. Želať si Božský pokoj a mier.

Ak tento mier máme, tak „byť v bezpečí“ (čo aj bude - hoci je to práve dnes také neisté), znamená, že až vtedy sa môžeme skutočne pozrieť ďalej.

Ďalej od nás.

Potom nepozostáva svet len z vecí, o ktoré sa musím postarať.

Potom mám aj slobodu prenechať sám seba Bohu.

 

Byť zaopatrený Bohom a nechať sa Bohom používať – slúžiť Mu, to môže znamenať každodenný boj a prekonávanie seba samého.

Ale až potom som pre Boha použiteľný. Lebo sa netočí všetko len okolo mňa.

Aj preto, že nechcem všetko točiť - riadiť sám.

On je mojím patrónom. On sa o mňa stará.

On vie, čo je pre mňa dobré a čo nie.

On to vie omnoho lepšie ako ja.

Myslíš, že to s Ním máš aj ty tak ?

Je to výzva, udržať to ako skutočnosť.

Buďme teda vďační.

Aj učeníci sa v tomto momente stali vďačnými.

Ježiš bol znova s nimi.

Živý a rozprával s nimi.

To zažívam občas aj ja.

Ježiš ku mne hovorí.

Nie vždy sa mi páči, čo hovorí.

A predsa som vďačný, že ešte stále ku mne hovorí. Že sa ukazuje ako vykupiteľ a Mesiáš.

... Musí sa všetko naplniť. Všetko, čo bolo predo mnou napísané v Mojžišovom zákone, predpovediach a žalmoch...

To sa deje na Veľkú noc. Aj v dnešnej dobe - teraz.

Veľká noc nie je sviatkom veľkonočných vajíčok či plodnosti. Ale je sviatkom života s Bohom.

Sviatkom života s Bohom v našom strede a v nás.

Bol to ON s Jeho dielom náhradného chrámu, ktorým plánoval prebývať vo svojom národe.

Toto sa teda deje v nás, v Jeho národe.

 

My sme Jeho obydlím a Jeho chrámom.

Preto, že toto je to, čo nám je odovzdávané vo zvestiach prorokov a velebeniach žalmov.


>>Mesiáš má priniesť život pre všetkých ľudí.<<

Život aký chcel Boh.

Vieme ako takýto život vyzerá?

Život aký chcel Boh.

Prirodzene vieme, že Boh ho do nás vsadil.

V najhlbšom vnútri to každý človek vie a túži po tom,

aby mal miesto pokoja, mieru. Miesto, na ktorom už nie je žiaden žiaľ, bolesť, žiadne slzy, krik. Miesto, kde farba pleti, rasa, kultúra a náboženstvo (nech sú rozdielne, ako chcú) nehrajú žiadnu rolu.

Miesto - nie na slnku - ale v tieni Boha.

Ale ešte tam nie sme natrvalo.

A niekto má záujem na tom, aby sme tam nikdy nedošli. Aby sme zostali v našich tradíciách a zakrpateli.

Zmeškali tento záchvev znovupovstania z temnoty.

Niekto má záujem na tom, aby sme nepočítali so živým Bohom a viedli náš život, ako to uznáme za vhodné.

... nepočítali so živým Bohom...

Kto alebo čo je živý Boh?

Luter povedal: „Boh je spravodlivý preto, že nastoľuje spravodlivosť.“ Nie preto, že nám robí po vôli.

A niekto má záujem na tom, aby sme nepočítali so živým Bohom a viedli náš život, ako to uznáme za vhodné.

Tu počujem toho hada, ktorý hovorí Eve : „... budeš múdra ako Boh.“

 

To pre nás nie je dobré.

My s touto múdrosťou nevieme zaobchádzať.

Čo by nám znova a znova mohlo pomôcť ?

Odpoveď: “ Tu im otvoril myseľ tak, že Písmo pochopili.“

Ježiš nám otvára myseľ tak, že chápeme Písmo.

Inými slovami, keď počujeme alebo čítame Písmo a nepýtame sa Ježiša: „... čo to znamená pre mňa ?“, mnohé nechápeme, alebo chápeme nesprávne.

Keď Ježiša neobsiahneme v našom chápaní, teda to, čo považujeme za správne z Božieho slova, potom budeme konať a vravieť veci, ktoré nikdy tak nemyslel a nechcel.

Možno smeruje Boh práve v tomto momente Jeho slovo a Jeho pozornosť, na skutočnosť, ktorá sa dotýka práve teba.

Možno na niečo, čo v tvojom živote upieraš Ježišovi.

Možno na teba práve v tomto momente dopadá Božia láskavosť.

Možno je teraz, ten okamih, kedy máš byť bez slov.

Pán Ježiš, ďakujem Ti, že si priniesol Schlama alochim, Boží mier. Mier, ktorý je vyšší ako všetka ľudská rozvaha. Mier, ktorý ochraňuje naše srdcia a zmysly, aby ostali v nás.

Všemocný Bože, ďakujem Ti za Tvoj mier, ktorý na nás prechádza.

Ďakujem Ti, že chceš dať Tvoj mier každému osobne.

Mier, ktorý nie je z tohto sveta.

Ježiš ho získal pre nás.

Víťazstvom nad bezbožnosťou.

Bez Teba je všetko temnotou.

Túto temnotu Ježiš presvietil a prekonal.

Pán Ježiš, Ty si prekonal nepokoriteľnú smrť.

S Tebou sme toho schopní aj my.

Keď Ťa vtiahneme do svojich životov, prekonáme to, čo nás väzní.

 

Niekedy som niečo zabudol.

Určoval som si svoj život bez toho, aby som sa Ťa pýtal.

Žili sme bez tvojich rád na našich cestách.

Skrze to sme sa prispôsobili.

Ale Ty, Pane, nám dávaš odvahu obrátiť sa.

Chceme Ti v tichosti priznať naše zlyhanie.

Pán Ježiš, chceme Ťa poprosiť, pomôž nám žiť Mojžišovými zákonmi, predpoveďami prorokov a vyvolávaním žalmov.

Pomôž nám ctiť si nadovšetko meno Božie.

Pomôž nám, aby sme navzájom medzi sebou mali mier.

Mier -najprv so sestrami a bratmi vo viere -potom aj so všetkými ľuďmi v našich končinách

Zmiluj sa, Pane, nad tými, ktorí sú v chorobe, slabosti, smútku a ohrození.

Zmiluj sa v mene nás nad osamelými a opustenými.

Chceme Ťa, Pane, poprosiť o pomoc pre tých,

ktorých postihli katastrofy

(obzvlášť v miestach, kde nie je žiadna pomoc ani funkčný

sociálny systém).

 

Ježiš, Pán náš, prosíme Ťa za naše spoločenstvo, rodiny, deti a Tvoj národ.

Pane, ochráň nás pred akoukoľvek formou vojny. Ochráň nás pred takými politikmi, ktorých chyby by nás viedli späť k temnote.

Pane, buď navždy pri nás.

 

PAX Immanuel II. Veľká noc marec 2018

Kalendár akcií
« Júl 2024 »
PoUtStŠtPiSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1 akcia

14. 7. 2024 - Bohoslužba (Biskupka Novotná Natália)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
15
16
17
18
19

1 akcia

19. 7. 2024 - Bohoslužba (Kňažka Ilková Eva)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1234
Copyright 2013 - 2024 © Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko